حقوق اتباع بیگانه


 

 

ایا به دلیل نتوانستن برگشت به کشور خود، خواهان اقامت پناهندگی در هلند می باشید. ایا می خواهید که درخواست مجدد پناهندگی کنید؟

به منظور کار یا تحصیل کردن، خواها ن اقامت در هلند هستید؟ می خواهید همسر یا یکی از اعضای فامیل خود را به هلند بیاورید؟

آیا برای مدتی خواهان اقامت قانونی در هلند هستید؟

در هر کدام از موارد بالا با قوانین و شرایط پیچیده و زیادی روبرو هستید و بطور مکرر با بروکراسی IND (اداره مهاجرت) مواجه  خواهید شد.

ولی ما راهش را میدانیم و شما را یاری خواهیم کرد.ما با هم تلاش می کنیم که ویزا و یا اجازه اقامت، هر چه سریع تر به شما داده شود و اگر به این نتیجه برسیم که شما شانسی برای اقامت در هلند را ندارید، صادقانه به شما خواهیم گفت.

ما در مورد پرونده های بسته شده نیز نظر خود را میدهیم